ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่คว้ารางวัล การสร้างสรรค์นวัตกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ทั้ง 8 รางวัล

August 20, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

         วันที่ (18 ส.ค.62) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติมอบทุนการศึกษา โล่รางวัลและเกียรติบัตร กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย โดยมี ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

        นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 (กำหนดโจทย์ 1 หัวข้อต่อ 1 เดือน) เงินรางวัลที่ธนาคารออมสินสนับสนุนการประกวดผลงานระดับมหาวิทยาลัย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ประจำเดือนมีนาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 1

2. ประจำเดือนเมษายน ได้รับรางวัลชมเชย

3. ประจำเดือนพฤษภาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 1

4. ประจำเดือนกรกฎาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2