กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อทดสอบมาตรฐานความสามารถด้านไอซีที

August 14, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อทดสอบมาตรฐานความสามารถด้านไอซีทีให้กับนักศึกษาในสาขาฯ ณ ห้องปินหลางชิง ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อมรเทพ มณีเนียม มาเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้