ภารกิจของหลักสูตร

25 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ภารกิจหลักสูตร

1. ผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รวมทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการอื่น ๆ ที่เป็นที่ต้องการของสังคมโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ

3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศในการพูดและเขียน รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี