กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

July 10, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 ก.ค. 62 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องหยางถาว ชั้น 3 นำทีมโดยอาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง และได้รับเกียรติจากคุณณัฐปภัสร์  สังข์สุข และคุณณัฏฐนันท์ วิบูลย์กาญจน์ มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้