รูปแบบของหลักสูตร

11 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

รูปแบบ

        หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร

        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้

        จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา

        รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

        เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ให้ปริญญาแก้ผู้สำเร็จการศึกษา

        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว