จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

June 11, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิจ