ติดต่อเรา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
โทรศัพท์ 073-299630 แฟกซ์ 073-299631

E-mail : [email protected]