ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

October 23, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญาของหลักสูตร

     นักการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่มีทักษะการเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์