บุคลากร

อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 (63802)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 (63802)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 (63802)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 (63802)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวสุไรยา สุหลง
(เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-630 (63802)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์มนัส สุทธิการ
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 0919798929 ()

อีเมล์ : [email protected]