บุคลากร

อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 (63802)

อีเมล์ : yarona.s@yru.ac.th


อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 (63802)

อีเมล์ : ganyarat.p@yru.ac.th


อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 (63802)

อีเมล์ : bentada.l@yru.ac.th


อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 ()

อีเมล์ : teerayuth.m@yru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 (63802)

อีเมล์ : nattharawee.p@yru.ac.th


นางสาวสุไรยา สุหลง
(เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-630 (63802)

อีเมล์ : runya.smile@gmail.com


อาจารย์มนัส สุทธิการ
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 0919798929 ()

อีเมล์ : manus.s@yru.ac.th