หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (ระดับสาขา)

12 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (12 ม.ค. 2566) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในการประกอบธุรกิจ หัวข้อ English Conversation at Work โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วัชระ ขาวสังข์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็นประธานเปิดพิธีโครงการกิจกรรมดังกล่าว และได้รับเกียรติจากอาจารย์ฟาเดล สาแม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยจะมีการจัดอบรมทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 12, 19 และ 26 ม.ค. 2566 และจะมีการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาชั้นปที่ 3 (ภาคปกติ) เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษในการทำงาน หัวข้อ English Conversation at Work ในทุกวันจันทร์ ระหว่างวันที่ 16 และ 23 ม.ค. 2566 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษทางการจัดการและเพื่อเสริมสร้างทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในการทำงานให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ