คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

23 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ร่วมกับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ มัสยิดอัลตักวา โดยได้รับความชื่นชมจากชุมชนอย่างดี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษามีจิตอาสาและปลูกฝั่งให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการช่วยเหลือชุมชนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย