รายวิชาในหลักสูตร

22 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

1.1.1 บังคับเรียน 10 หนวยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     Thai for Communication
2(1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน     Speaking and Writing Skills Development
2(1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู     English for Communication and Learning Development
2(1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร     Malay for Communication
2(1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู     Malay for Communication and Learning Development
2(1-2-3)

1.1.2 เลือกเรียน 2 หนวยกิต
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย     Principles of Reading and Writing Thai Words
2(2-0-4)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ     Development of Speaking and Reading Skills in English
2(1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน     English for Reading and Writing Development
2(1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน     Basic Malay
2(1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     Chinese for Communication
2(1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน     Basic Arabic
2(1-2-3)


1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

2100112 วิทยาการแหงความสุข     Happiness Study
2(1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ     Aesthetics Approach
2(2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต     Information For Life Long Learning
2(1-2-3)

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต

2150101 สังคมภิวัตน     Socialization
2(2-0-4)
2150102 การจัดการทางสังคม     Social Management
2(2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ     Life Skills and Public Conscious Mind
2(2-0-4)


1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     Mathematics in Daily Life
2(1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต     Science for the Quality of Life Development
2(1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน     Information Technology in Daily Life
2(1-2-3)


2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 93 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน 39 หนวยกิต
2.1.1 บังคับเรียนโดยไมนับหนวยกิต


3150101 คณิตศาสตรเพื่อธุรกิจ     Mathematics for Business (เรียนโดยไมนับหนวยกิต)
3(3-0-6)

2.1.2 บังคับเรียน
3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1     Business English 1
3(3-0-6)
3150102 กฎหมายธุรกิจ     Business Laws
3(3-0-6)
3150204 สถิติธุรกิจ     Business Statistics
3(3-0-6)
3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ     Management Information System for Business
3(3-0-6)
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ     Principle of Business Management
3(3-0-6)
3162102 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ     Software Packageand Internet services for Business
3(2-2-5)

3152102 การบัญชีขั้นตน 1    Accounting 1
3(3-0-6)
3153102 การเงินธุรกิจ     Business Finance
3(3-0-6)
3153201 การภาษีอากรธุรกิจ     Business Taxation
3(3-0-6)
3154101 หลักการตลาด    Principles of Marketing
3(3-0-6)
3156102 การจัดการทรัพยากรมนุษย     Human Resource Management
3(3-0-6)
3156206 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน     Production and Operations Management
3(3-0-6)
3159109 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ     Economics for Business
3(3-0-6)

2.2 ผูเขาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ต กลุมวิชาเฉพาะดาน องผานการทดสอบวิชามาตรฐานวิชาคณิตศาสตรเพื่อธุรกิจ หากผลสอบของสํานักมาตรฐานต่ํากวา ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 60% จะตองเรียนวิชาปรับพื้นฐานและไดระดับคะแนน P โดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจ จากรายวิชาตอไปนี้

2.2.1 วิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต
3156207 การพัฒนาองคการ     Organization Development
3(3-0-6)
3156208 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม     Leadership and Teamwork
3(3-0-6)
3156209 การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ     Sufficiency Economy and Business Management
3(3-0-6)
3156210 การจัดการสมัยใหม      Modern Management
3(3-0-6)
3156318 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน     Logistic and Supply Chain Management
3(3-0-6)
3156319 การจัดการเชิงกลยุทธ     Strategic Management
3(3-0-6)
3156320 การบริหารโครงการ     Project Management
3(3-0-6)
3156321 ธุรกิจระหวางประเทศและการคาชายแดน
3(3-0-6)
International Business and Border Trade
3156322 การวิจัยทางธุรกิจ    Business Research
3(3-0-6)
3156435 สัมมนาการจัดการ     Seminar in Management
3(3-0-6)


2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
3150307 จริยธรรมทางธุรกิจ     Business Ethics
3(3-0-6)
3156103 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ      Conference and Convention Management
3(3-0-6)
3156104 การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดลอม     Environmental Management for Service Business
3(3-0-6)
3156105 การประกอบการธุรกิจชุมชน     Community Business Operation
3(3-0-6)
3156211 การจัดการธุรกิจขนาดยอม      Small Business Management
3(3-0-6)
3156212 จิตวิทยาธุรกิจ     Business Psychology
3(3-0-6)
3156213 การวางแผนและนโยบายทางดานทรัพยากรมนุษย     Personnel Planning and Policy
3(3-0-6)
3156214 หลักการจัดการโลจิสติกส     Principles of Logistics Management
3(3-0-6)
3156215 การจัดการการขนสง     Transportation Management
3(3-0-6)
3156216 การจัดการการกระจายสินคา      Distribution Management
3(3-0-6)
3156217 การจัดการบริการเพื่อโลจิสติกส      Service Management for Logistics
3(3-0-6)
3156323 การจัดการคลังสินคา      Warehousing Management
3(3-0-6)
3156324 ธุรกิจจําลอง      Dummy Business
3(2-2-5)
3156325 การจัดการงานสํานักงาน     Office Management
3(3-0-6)
3156326 มนุษยสัมพันธในองคการ      Human Relations in Organization
3(3-0-6)
3156327 การฝกอบรมและการพัฒนาบุคคล     Training and Personnel Development
3(3-0-6)
3156328 การประเมินผลการปฏิบัติงาน      Performance Appraisals
3(3-0-6)
3156329 การเปนผูประกอบการ     Entrepreneurship
3(3-0-6)
3156330 เทคนิคการเจรจาตอรอง     Negotiation Techniques
3(3-0-6)
3156331 หลักการประกอบธุรกิจในอิสลาม     Principle of Islamic Business
3(3-0-6)
3156332 การพัฒนาบุคลิกภาพ     Personal Development
3(3-0-6)
3156333 การจัดการโรงแรม     Hotel Management
3(3-0-6)
3156334 การจัดการความรู     Knowledge Management
3(3-0-6)
3156437 นวัตกรรมทางการจัดการ     Management Innovation
3(3-0-6)
3156438 การจัดการเชิงเปรียบเทียบ     Comparative Management
3(3-0-6)
3156439 การจัดการการเปลี่ยนแปลง      Change Management
3(3-0-6)
3156440 การวางแผนและการควบคุมงานจัดการ     Management Planning and Control
3(3-0-6)
3156441 การบริหารคาตอบแทน     Compensation Management
3(3-0-6)
3156442 การสรรหาและการคัดเลือก     Recruitment and Selection
3(3-0-6)
3156443 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน Efficiency Development
3(3-0-6)
3157201 หลักการมัคคุเทศก     Tourist Guide
3(3-0-6)
3157202 การสงเสริมการทองเที่ยว     Tourism Promotion
3(3-0-6)
3157203 การจัดการการทองเที่ยว       Tourism Management
3(3-0-6)
3157204 การพัฒนาการทองเที่ยว     Tourism Development
3(3-0-6)
3157305 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ      Eco – Tourism
3(3-0-6)
3154102 พฤติกรรมผูบริโภค      Consumer Behavior
3(3-0-6)
3154104 การตลาดระหวางประเทศ      International Marketing
3(3-0-6)
3154112 การจัดการการตลาด      Marketing Management
3(3-0-6)
3154322 การจัดการการจัดจําหนาย     Distribution Management
3(3-0-6)
3154324 ศิลปะการขาย     Salesmanship
3(3-0-6)
3154325 การตลาดทางตรง     Direct Marketing
3(3-0-6)
3154328 การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน       Integrated Marketing Communication
3(3-0-6)
3154336 การจัดการผลิตภัณฑและราคา     Product and Price Management
3(3-0-6)
3162204 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล       Algorithm and Data Structure
3(3-0-6)
3162205 เทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย      Multimedia Information Technology
3(2-2-5)
3162203 การโปรแกรมคอมพิวเตอร      Computer Programming
3(2-2-5)
3162306 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต      Website Design and Development
3(2-2-5)
3162307 ระบบฐานขอมูลธุรกิจ     Business Database System
3(2-2-5)
3162308 การสื่อสารขอมูลธุรกิจและเครือขายคอมพิวเตอร     Business Data Communication and Computer Networks
3(2-2-5)
3162309 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     System Analysis and Design for Business Information System
3(2-2-5)
3152203 การบัญชีขั้นตน 2     Accounting 2
3(3-0-6)


2.3ผูเขาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ตองผานการทดสอบวิชามาตรฐานวิชาคณิตศาสตรเพื่อธุรกิจ หากผลสอบของสํานักมาตรฐานต่ํากวา กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 9 หนวยกิต 60% จะตองเรียนวิชาปรับพื้นฐานและไดระดับคะแนน P โดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจ จากรายวิชาตอไปนี้

3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ     Business Cooperative Education Preparation
3(3-0-6)
3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ     Business Cooperative Education
6(600ชั่วโมง) หรือลงเรียนทดแทนรายวิชา 3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3156436 การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ     Field Experience in Management
3(300ชั่วโมง)
3150409 การเขียนแผนธุรกิจ     Business Plan
3(2-2-5)


3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรน