สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการจัดการ

13 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 64 ถึง 25 มกราคม 2565 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของบัณฑิต (งานยุทธศาสตร์) มุ่งกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเฉพาะศาสตร์ (ออนไลน์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการจัดการ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) ภายใต้หัวข้อ Learn English in management from TOEIC test มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษทางการจัดการให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์วิวัฒน์ สกูลหรัง (ติวเตอร์พี่เบียร์) มาเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบการอบรมปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้พร้อมกับการฝึกปฏิบัติ ผ่านสื่อออนไลน์ Google Meet