โครงสร้างหลักสูตร

22 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) และหมวดวิชาเลือกเสรีมีจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต