จํานวนหน่วยกิต รูปแบบหลักสูตร

22 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

จํานวนหน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

- รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

- ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

- การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้

- ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ไม่มี

- การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว