อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

8 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (เมื่อสำเร็จการศึกษา)

(1) นักจัดการองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

(2) ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สามารถสอบบรรจุตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่บริหารงานด้านต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการสารบรรณและเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ เป็นต้น