แจ้งข้อขัดข้อง/ปัญหาในการใช้งาน

12 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แจ้งเหตุขัดข้อง/ปัญหาในการใช้งาน

- แจ้งข้อขัดข้องสัญญาณอินเทอร์เน็ต (ภายในคณะ/มหาวิทยาลัย) Click >>>
- แจ้งข้อขัดข้องการใช้ห้องปฏิบัติการ Click >>>