บุคลากร

ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63200)

อีเมล์ : chomphunut.s@yru.ac.th


ดร.ภูตรา อาแล
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63200)

อีเมล์ : Putra2522@gmail.com


ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63200)

อีเมล์ : phurichart.p@yru.ac.th


ดร.วัชระ ขาวสังข์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63200)

อีเมล์ : watchara.k@yru.ac.th


ดร.อรวรรณ วรานันตกุล
(อาจารย์ประจำสาขาวิชา)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63200)

อีเมล์ : orrawan.w@yru.ac.th


อาจารย์ปิยะดา มณีนิล
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63200)

อีเมล์ : piyada.m@yru.ac.th


นางสาวมัสนา ตาเหร์
(เจ้าหน้าที่ธุรการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63200)

อีเมล์ : masna.t@yru.ac.th


ดร.นุชนภา เลขาวิจิตร์
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63200)

อีเมล์ : nuchnapha.l@yru.ac.th