คุณนิฮัสรีดา แน CEO โลชั่นลับเครื่องสำอาง

15 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่า Marketing YRU

WORK: ธุรกิจส่วนตัว
PLACE:  Ceoโลชั่นลับ,ร้านเครื่องสำอาง สาขาทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 

UNIVERSITY: ปริญญาตรี >หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

SCHOOL:  ม.6 >>>> โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์

  • ความสำเร็จจากความมุ่งมั่นของศิษย์และการส่งเสริมของทุกสถาบันการศึกษาที่ร่วมกันผลิตบัณฑิต
  • ศิษย์เก่าการตลาด วจก. มรย.
  • MarketingYRU