อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์

7 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
  • ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
  • เข้าสู่เว็บไซต์อาจารย์ เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ Click>>>