นายสุรศักดิ์ ดาราฉาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลัง Covid-19

30 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานนักศึกษาดีเด่น Marketing YRU

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นายสุรศักดิ์ ดาราฉาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลัง Covid-19 จัดโดย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาการประกวด ได้แก่ อาจารย์สุธิดา เลขาวิจิตร์ และอาจารย์วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช