นางสาวสุไรยา สะมะแอ นักศึกษาหลักสูตรการตลาด ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

22 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานนักศึกษาดีเด่น Marketing YRU

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุไรยา สะมะแอ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ) ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย