ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร

8 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 click >>>

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 click >>>

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 click >>>

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 click >>>

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 click >>>