คุณนูรใอนี ดอเลาะ | วิทยากรนำชม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

8 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่า Marketing YRU

คุณนูรใอนี ดอเลาะ
WORK: วิทยากรนำชม
PLACE: ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา > สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย > สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ)
UNIVERSITY: ปริญญาตรี >>> หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
SCHOOL: .6 >>> โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ

  • ความสำเร็จจากความมุ่งมั่นของศิษย์และการส่งเสริมของทุกสถาบันการศึกษาที่ร่วมกันผลิตบัณฑิต
  • ศิษย์เก่าการตลาด วจก. มรย.
  • MarketingYRU