หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

7 กุมภาพันธ์ 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม Marketing YRU

เมื่อวันที่ (30 พ.ย.58) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการตลาด โดยได้เกียรติจาก รศ.อัปสร อีซอ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดพิธี ณ ห้องประชุมหงส์แก้วฟ้า คณะวิทยการจัดการ ซึ่งมีผู้เข้าอาจารย์และนักศึกษารวม 40 คน