คุณมาซีเตาะ ปะแต | ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ศรีบุตรคอปอเรชั่น จำกัด (Mazda ยะลา)

10 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่า Marketing YRU

คุณมาซีเตาะ ปะแต
WORK: ผู้จัดการฝ่ายขาย
PLACE: บริษัท ศรีบุตรคอปอเรชั่น จำกัด (Mazda ยะลา)

BUSINESS: ธุรกิจส่วนตัว ร้าน Smoothies and Coffee
UNIVERSITY: ปริญญาตรี >>> หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
SCHOOL: ม.6 >>> ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.) บันนังสตา จ.ยะลา

  • ความสำเร็จจากความมุ่งมั่นของศิษย์และการส่งเสริมของทุกสถาบันการศึกษาที่ร่วมกันผลิตบัณฑิต
  • ศิษย์เก่าการตลาด วจก. มรย.
  • MarketingYRU