คุณฮานีตา ตาเย๊ะ | เจ้าของธุรกิจ ร้าน Sanitar Wedding สาขาเจาะไอร้อง นราธิวาส

14 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่า Marketing YRU

คุณฮานีตา ตาเย๊ะ
WORK: ธุรกิจส่วนตัว
PLACE: ร้าน Sanitar Wedding สาขาเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
UNIVERSITY: ปริญญาตรี >>> หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
SCHOOL: ม.6 >>> โรงเรียนนราธิวาส

  • ความสำเร็จจากความมุ่งมั่นของศิษย์และการส่งเสริมของทุกสถาบันการศึกษาที่ร่วมกันผลิตบัณฑิต
  • ศิษย์เก่าการตลาด วจก. มรย.
  • MarketingYRU