คุณซารีฮะ สามะ | เจ้าหน้าที่การเงิน บ. มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด (ผู้จำหน่าย BMW, Mini, BMW Motorrad)

13 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่า Marketing YRU

คุณซารีฮะ สามะ
WORK: เจ้าหน้าที่การเงิน
PLACE: บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพฯ (ผู้จำหน่ายรถยนต์ BMW, Mini, BMW Motorrad)
UNIVERSITY: ปริญญาตรี >>> หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
SCHOOL: ม.6 >>> โรงเรียนลาลอวิทยา

  • ความสำเร็จจากความมุ่งมั่นของศิษย์และการส่งเสริมของทุกสถาบันการศึกษาที่ร่วมกันผลิตบัณฑิต
  • ศิษย์เก่าการตลาด วจก. มรย.
  • MarketingYRU