เชิญนศ.การตลาดปี 3 ร่วมกิจกรรมอบรม “การทำฐานข้อมูลลูกค้าด้วย Excel และ Access”

10 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์ MARKETING YRU

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรการตลาด ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การทำฐานข้อมูลลูกค้าด้วย Excel และ Access” ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 23-603 คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าหลักสูตรการตลาด คุณซอบรี อาลี ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท TOYOTA พิธานพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ จังหวัดปัตตานี