ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา

27 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Info Knowledge

ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา ส่วนหนึ่งจากโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของนางสาวฟาตีฮะ ดือรอแม นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจโดย อาจารย์ปวีณา เจะอารง ซึ่งโครงงานของนักศึกษานี้ได้ผ่านการคัดเลือกระดับหลักสูตร เพื่อเข้าสู่การประกวดนำเสนอระดับคณะในรูปแบบ Poster presentation