อาจารย์ ดร.สุธิดา เลขาวิจิตร์

25 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อาจารย์สุธิดา เลขาวิจิตร์
  • ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
  • เข้าสู่เว็บไซต์อาจารย์ เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ Click>>>