โครงสร้างหลักสูตรบธ.บ. สาขาการตลาด

22 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูลหลักสูตร

ปัจจุบันหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ดำเนินการผลิตบัณฑิตด้วยหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่ สกอ.กำหนด ประกอบด้วย

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปรับปรุง พ.ศ.2560 (นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป) มีโครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
 2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
 • วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
 • วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 1. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปรับปรุง พ.ศ.2555 (นักศึกษารหัส 58-59) มีโครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต
 2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
 • วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต
 • วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 1. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต