รหัส ชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา

22 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูลหลักสูตร

รหัสและชื่อหลักสูตร

 • รหัสหลักสูตร : 25431571100799
 • ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 • ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย
  • ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
  • ชื่อย่อ : บธ.บ. (การตลาด)
 • ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Marketing)
  • ชื่อย่อ : B.B.A. (Marketing)