ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ประจำปี 2567

23 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม Marketing YRU

วันที่ 22 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุธิดา เลขาวิจิตร์ สาขาวิชาการตลาดได้เข้าร่วม ประชุมในหัวข้อ ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ประจำปี 2567 วันที่ 22 มีนาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom meeting