โครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อจัดอบรมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้

23 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม Marketing YRU

วันที่ 20 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุธิดา เลขาวิจิตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และ อาจารย์อมรเทพ  มณีเนียม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์