สาขาการตลาดพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง CREATIVE PRODUCT หัวข้อเรื่อง “1+1 = 11”

16 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม Marketing YRU

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 สาขาการตลาดพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง CREATIVE PRODUCT หัวข้อเรื่อง “1+1 = 11” กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง Creative Product ชั้นปีที่ 2 หัวข้อเรื่อง “1+1 = 11” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติมอบรางวัลการแข่งขัน และพบปะให้กำลังนักศึกษา โดยมี ประธานหลักสูตร คณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วม โดยกิจกรรมการมีแข่งขันนำเสนอสินค้าของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฮัมเดีย มูดอ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณอนุวัฒน์  ละมุล ศิษย์เก่าสาขาการตลาด คุณวรรณะ ระเด่นอาหมัด ผู้บริหารบริษัท เพชรน้ำใส จำกัด ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการแข่งขัน ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ