สาขาการตลาดพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง IMC หัวข้อ “การตลาด 5-5-5 เพื่อเด็กกำพร้าและยากจนจังหวัดยะลา”

16 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม Marketing YRU

วันพุธที่  15 มีนาคม 2566  สาขาการตลาดพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ชั้นปีที่ 3 เรื่อง IMC หัวข้อการตลาด 5-5-5 เพื่อเด็กกำพร้าและยากจนจังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติพบปะและมอบรางวัลการแข่งขัน โดยมี ประธานหลักสูตร คณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วม โดยกิจกรรมการมีแข่งขันนำเสนอสินค้าของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.ฮัมเดีย มูดอ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณอนุวัฒน์  ละมุล ศิษย์เก่าสาขาการตลาด คุณวรรณะ ระเด่นอาหมัด ผู้บริหารบริษัท เพชรน้ำใส จำกัด ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการแข่งขัน ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ