ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรการตลาด

23 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานอาจารย์ดีเด่น Marketing YRU

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ ได้รับการตีพิมบทความวิจัยในระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง"ตู้ปันสุข : วิถีปกติใหม่ ยุคโควิด -19 กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา