รักษ์หัตถกรรมเตยหนามจักสาน...จ.ยะลา

10 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและศิลปวัฒนธรรม

รักษ์หัตถกรรมเตยหนามจักสาน...จังหวัดยะลา

จัดทำโดย

  • รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี นาคเรือง
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา เจะอารง
  • อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
  • อาจารย์สุธิดา เลขาวิจิตร์

Download

___________________________________________

ติดตามข่าวสารสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ทุกวันทาง website: fms.yru.ac.th/marketing/

Facebook: "Marketing YRU นักการตลาดออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" www.facebook.com/MarketingYRUyala

Line@: @MarketingYRU

#การตลาด #วจก #มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา