ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาการตลาด ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับชาติ TCI 2

16 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานอาจารย์ดีเด่น Marketing YRU

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์ อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับชาติ TCI 2 เรื่อง การศึกษาผลกระทบจากการกระจายรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์