ขอแสดงความชื่นชม กับ ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง และ รศ.อัปสร อีซอ ในงานนำเสนอ KM 2020 YRU Forum

28 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานอาจารย์ดีเด่น Marketing YRU

ขอแสดงความชื่นชม กับ ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง และ รศ.อัปสร อีซอ ในงานนำเสนอ KM 2020 YRU Forum เวทีเเลกเปลี่ยนจากการจัดการความรู้ ประเด็นที่ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายเเดนใต้ ในหัวข้อ "เปลี่ยน Mindset งานบริการวิชาการเพื่อสังคม"และหัวข้อ "แนวคิดการบริหารธุรกิจให้อยู่รอด: การบริหารการตลาด"