ขอแสดงความชื่นชม กับ ผศ.ปวีณา เจะอารง และ รศ.อัปสร อีซอ ในงานนำเสนอ KM 2020 YRU Forum

28 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานอาจารย์ดีเด่น Marketing YRU

ขอแสดงความชื่นชม กับ ผศ.ปวีณา เจะอารง และ รศ.อัปสร อีซอ ในงานนำเสนอ KM 2020 YRU Forum เวทีเเลกเปลี่ยนจากการจัดการความรู้ ในประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ "HAPPY D"6 steps การจัดการาเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาผ่านการประกวด หัวข้อ "สนุก เรียนออนไลน์"