ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี นาคเรือง

16 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี นาคเรือง
  • ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
  • เข้าสู่เว็บไซต์อาจารย์ เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ Click>>>