รูปแบบหลักสูตร

16 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูลหลักสูตร

รุปแบบ
     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
     เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว