ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถาบันอุดมศึกษา มรย.

16 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) สมัครเรียน

ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS) ซึ่งหลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังนี้

  1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  2. ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
  3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของผู้สมัคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากกองบริการการศึกษา มรย. Click>>>