ติดต่อเรา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด         
.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299630 แฟกซ์ 073-299631
FACEBOOK INBOX : Marketing YRU นักการตลาดออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา