บุคลากร

ดร.วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : wiroj.p@yru.ac.th


อาจารย์สุธิดา เลขาวิจิตร์
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 ()

อีเมล์ : sutida.w@yru.ac.th


รศ.อัปสร อีซอ
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 ()

อีเมล์ : apsorn.e@yru.ac.th


ผศ.ปวีณา เจะอารง
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 ()

อีเมล์ : paweena.j@yru.ac.th


ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 ()

อีเมล์ : dussadee.n@yru.ac.th


นางสาวชนัทดา กอแน
(เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0937169688 (-)

อีเมล์ : Chanatda.konae@gmail.com