งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ ประจำปี 2567

1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

3. 3.1 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) 
    3.2  รายงานสรุปการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567 แยกหน่วยงาน   
    3.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมรายไตรมาส

4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

5. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

6. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567