งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

FMSYRUเตรียมความพร้อมการประชุมปฏิบัติการเรื่องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567

วันนี้ (14 มิถุนายน 2566) ผศ.ดร.สุกฤษตา รักสุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายนาซือรี เต๊ะกาแซ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ประชุมทีมสายสนับสนุนงานบริหารทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมปฏิบัติการเรื่องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567 และกิจกรรมพัฒนาการสอนด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2566 ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่