งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาจันทน์กะพ้อ (บุคลากร) เกมส์ ครั้งที่ 7

(วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566) อาจารย์ ดร.สุกฤษตา รักสุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายนาซือรี เต๊ะกาแซ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และบุคลากรสายสนับสนุนงานบริหารงานทั่วไป ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาจันทน์กะพ้อ (บุคลากร) เกมส์ ครั้งที่ 7 ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1

แกลเลอรี่